Bestuur

Samenstelling Toezichthoudend Bestuur  

Dhr. T.M. (Dick) Aarts (voorzitter)

Dhr. H. (Huub) Elzerman

Mevr. A.E. (Annelies) Bolhoeve 

Mevr. E. (Evelien) van Overbeeke

Mevr. M.T. (Margot) van der Wart

Vacature

 

Werkwijze Toezichthoudend Bestuur

Het toezichthoudend bestuur van de stichting houdt toezicht op het naleven van het voorgenomen beleid en activiteiten van de scholen. Dit met het doel om te stimuleren dat de scholen nog beter werken aan de ontwikkeling van de leerlingen zodat deze leerlingen een nog betere ontwikkeling kunnen doormaken.

Ongeveer zeven keer per jaar komt het toezichthoudend bestuur (TB) bij elkaar. Daarnaast heeft het TB ook tussendoor regelmatig contact met het managementteam (MT) van de stichting, dat bestaat uit directieleden van de scholen.

Onderwerpen die tijdens de TB vergaderingen onder andere aan de orde komen zijn: meerjarenbegroting, formatieplan, jaarrekening, opbrengsten van het onderwijs, strategisch beleid en administratieve organisatie.

Het TB is verdeeld in drie commissies, waar telkens twee bestuursleden deel van uitmaken:

  1. de commissie Onderwijs & Kwaliteit
  2. de Financiële commissie
  3. de Renumeratiecommissie

Binnen deze commissies wordt bekeken hoe het TB het beste toezicht kan houden op de verschillende onderdelen. Voorstellen vanuit deze commissies worden gedaan in TB vergaderingen en overlegd met het MT.

Eens per jaar, tijdens het zgn. Voorjaarsoverleg, overlegt het TB met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de medezeggenschapsraden (MR) en het managementteam (MT) van beide scholen.