Statuten

Code Goed Bestuur

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom heeft de PO-Raad de Code Goed Bestuur ontwikkeld. De code beschrijft wat de PO-Raad verstaat onder goed bestuur. Schoolbesturen toetsen de bestuurlijke inrichting en bestuurlijk functioneren aan de principes van de code. De code is een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie. Op 1 oktober 2012 is de Code, na wat kleine wijzigingen, van kracht en verlengd voor onbepaalde tijd. U kunt de Code Goed Bestuur hier downloaden. 

Reglement van TB en MT

Het reglement van het Toezichthoudend Bestuur en het Managementteam Haarlem-Schoten is geschreven in 2013 en aangepast in 2015 en bestaat uit een samenvoeging van reeds bestaande reglementen, mandaten en managementstatuten. Deze genoemde documenten zijn enkele jaren geleden opgesteld en gebleken is dat behoefte bestaat aan één document waarin alles is opgenomen wat we met elkaar willen en moeten regelen. Tevens gaf dit de mogelijkheid om de veranderde rol van het bestuur hierin op te nemen. In dit reglement wordt daarom gesproken over een Toezichthoudend Bestuur. Dit reglement is tot stand gekomen door intensief overleg tussen het Toezichthoudend bestuur en het Managementteam en is mede gebaseerd op ingewonnen adviezen bij de GMR over dit reglement. U kunt het Reglement van TB en MT Haarlem-Schoten hier downloaden. 

Statuten Stichting

De statuten van de Stichting KBO Haarlem-Schoten zijn in 2018 opnieuw vastgesteld. U kunt de Statuten van de stichting hier downloaden.