Veiligheid

Veiligheidsplan

Het veiligheidsbeleid van de scholen binnen Haarlem-Schoten, staat beschreven in het Veiligheidsplan. Het Veiligheidsplan is een korte en bondige wegwijzer naar verschillende documenten die met veiligheid te maken hebben. Hiermee bedoelen we niet alleen fysieke veiligheid, maar ook sociale veiligheid op onze scholen. 

Het Veiligheidsplan 2015 is hier te lezen. 

Protocol Buitenschoolse Activiteiten

Onderwijs zoals dat verzorgd wordt aan leerlingen van de scholen van Stichting KBO Haarlem-Schoten beperkt zich niet tot het verzorgen van lessen binnen een gebouw en/of het speelterrein. Soms worden lessen buiten het schoolterrein verzorgd. Verder kent het onderwijs activiteiten buiten school, die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerling.

Aangezien buitenschoolse activiteiten ook risico's met zich mee kunnen brengen, vinden we het belangrijk dat de voorwaarden, afspraken en regels bij iedereen duidelijk zijn.  Ouders die hun kind aan school toevertrouwen, moeten er vanuit kunnen gaan dat buitenschoolse activiteiten op een goede en verantwoorde manier plaatsvinden. Leerkrachten moeten weten wat ze moeten doen en laten, leerlingen moeten weten welke regels en afspraken gelden bij buitenschoolse activiteiten. Met dit Protocol Buitenschoolse Activiteiten willen we bijdragen aan deze duidelijkheid en daarmee aan de veiligheid.